Feudal domain in the period before the Meiji Restoration of 1868-67, in the area of present Yamaguchi prefecure on the western tip of Honshu island.

Home of many anti-Tokugawa activists, important politicians and military officers of the Meiji era (1868-1912):

Yoshida Shoin
Kusaka Genzui
Takasugi Shinsaku
Maebara Issei
Omura Masajiro
Katsura Kogoro (Kido Takayoshi)
Yamada Akiyoshi
Ito Hirobumi
Yamagata Aritomo
Shinagawa Yajiro
Inoue Kaoru
Kodama Gentaro
Terauchi Masatake
Katsura Taro
Tanaka Giichi

Taisho and later:
Matsuoka Yosuke
Kishi Nobusuke
Sato Eisaku
Choshu

長州