- JapaneseHistory.de - http://japanesehistory.de/wordpress -

Colonial Administration

Japan’s Colonial Administration 1895-1931

 
Map of the Japanese colonial empire

 

a) Governor-General of Korea

10/1910    Terauchi Masatake [1]
10/1916    Hasegawa Yoshimichi
08/1919    Saito Makoto [2]
04/1927    Ugaki Kazushige
12/1927    Yamanashi Hanzo
08/1929    Saito Makoto [2]
06/1931    Ugaki Kazushige
08/1936    Minami Jiro
05/1942    Koiso Kuniaki [3]
07/1944    Abe Nobuyuki [4]

b) Governor-General of Taiwan

05/1895    Kabayama Sukenori
06/1896    Katsura Taro [5]
10/1896    Nogi Maresuke
02/1898    Kodama Gentaro [6]
04/1906    Sakuma Samata
05/1915    Ando Sadayoshi
06/1918    Akashi Genjiro
10/1919    Den Kenjiro
09/1923    Uchida Kakichi
09/1924    Izawa Takio
07/1926    Kamiyama Mitsunoshin
06/1928    Kawamura Takeji
07/1929    Ishizuka Eizo
01/1931    Ota Masahiro
03/1932    Minami Hiroshi
05/1932    Nakagawa Kenzo
09/1936    Kobayashi Seizo
11/1940    Hasegawa Kiyoshi
12/1944    Ando Toshikichi

c) Governor of Kwantung Leased Territory

10/1905    Oshima Yoshimasa
04/1912    Fukushima Yasumasa
09/1914    Nakamura Akira
07/1931    Nakamura Yujiro
04/1919    Hayashi Gonsuke
05/1920    Yamagata Isaburo
09/1922    Ijuin Hikokichi
09/1923    Kodama Hideo
12/1927    Kinoshita Kenjiro
08/1929    Ota Masahiro
01/1931    Tsukamoto Seiji
01/1932    Yamaoka Mannosuke
08/1932    Muto Nobuyoshi
07/1933    Hishikari Takashi
12/1934    Minami Jiro
03/1936    Ueda Kenkichi
09/1939    Umezu Michiro
07/1944    Yamada Otozo

b) Governor-General of Karafuto (South Sakhalin)

08/1905    Kumagaya Ki’ichiro
04/1907    Kusunose Sachihiko
04/1908    Tokonami Takejiro
06/1908    Hiraoka Sadataro
06/1914    Okada Bunji
10/1916    Masatani Akira
04/1919    Nagai Kinjiro
06/1924    Masatani Akira
08/1926    Toyoda Katsuzo
07/1927    Kita Koji
07/1929    Agata Shinobu
12/1931    Kishimoto Masao
07/1932    Imamura Takeshi
05/1938    Munei Shin’ichi
04/1940    Ogawa Masayoshi
07/1943    Otsu Toshio